Oferta

Oferujemy nadzór i obsługę firm w zakresie BHP oraz doradztwa personalnego.usługi BHP
 • szkolenia wstępne oraz okresowe dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami organizowane w siedzibie pracodawcy
 • szkolenia bhp osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy
 • przeprowadzanie przeglądów w zakresie bhp pomieszczeń, stanowisk pracy, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji ewentualnych braków i zagrożeń
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informowanie o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • opracowanie instrukcji bhp
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy
 • współdziałanie w sprawie wyposażania pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej, ubranie robocze i środki higieny osobistej oraz udział w sporządzeniu Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą ochronną, roboczą i sprzętem ochrony osobistej oraz zasad dotyczących przydziału środków higieny osobistej
 • współdziałanie w reprezentowaniu zakładu przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzanie rocznej analizy stanu bhp
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami
 • sporządzanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i ewidencji czasu pracy pracowników


Usługi świadczymy kompleksowo lub na podstawie jednorazowego zlecenia.
Warunki współpracy ustalamy zawsze indywidualnie.


Osoby zainteresowane zapraszam do współpracy.Paulina Jasińska
Specjalista ds. bhp